كیست آن كس كه به [بندگان] خدا وام نیكویى دهد تا [خدا] آن را براى او چند برابر بیفزاید و خداست كه [در معیشت بندگان] تنگى و گشایش پدید مى‏آورد و به سوى او بازگردانده مى‏ شوید
 • background
  توسعه آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران با کمک خیران محقق خواهد شد
 • background
  دومین نشست هیات امناء مجمع خیران حامی علم و فناوری مازندران برگزار شد
 • background
  دومین نشست هیات امناء مجمع خیران حامی علم و فناوری مازندران برگزار شد
 • background
  دومین نشست هیات امناء مجمع خیران حامی علم و فناوری مازندران برگزار شد

عنوان مطلب سایت

اعضای هیات مدیره مجمع خیرین علم وفناوری مازندران
1)جناب آقای دکترمحسن آسوری
2)جنا بآقای مهندس حمزه علی قاسمی
3)جناب آقای دکتررضاخسروی
4)جناب آقای مهندس فریدون فلاح
5)جناب آقای دکتر علی معتمدزادگان
6)جناب آقای مهندس مجتبی کواکبیان
7)جناب آقای مهندس سیدحسین هاشمی
مجمع خیرین علم وفناوری بااستفاده ازظرفیت خیرین استان برای کمک به تجاری سازی ,توسعه ورشد شرکت های دانش بنیان بسیار حائزاهمیت است.
اولین نشست مجمع عمومی وهیات امنا خیرین حامی فناوری استان مازندران,باحضورجمعی ازخیرین استان در روز یک شنبه مورخ 27/2/94 درپارک علم وفناوری مازندران برگزار شد و دومین جلسه در تاریخ 5/11/96 درپارک علم وفناوری مازندران برگزارخواهد شد.

پیوند ها